Integritetspolicy

1. Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur Storck Sverige AB, org.nr 556105-8487, (“Storck”) behandlar dina personuppgifter. Storck arbetar seriöst för att skydda dina personuppgifter och kommer i samtliga fall tillse att dina personuppgifter samlas in, behandlas och används på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.
2. Personuppgiftsansvarig
Storck är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter. Storck ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, inkluderat förfrågningar eller begäran om att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter är som följer:

E-postadress: info@se.storck.com
Postadress: Storck Sverige AB
Hyllie Stationsväg 42.
215 32 Malmö
Box 31015
200 49 Malmö
Sweden

Telefonnummer: +46 40-37 19 60

Om det finns länkar till andra webbplatser på denna webbplats, gäller denna policy inte för insamling och användning av personuppgifter på dessa andra webbplatser eftersom Storck inte kan påverka deras uppbyggnad och innehåll.
3. Vilka kategorier av personer behandlar vi personuppgifter om?
 • Kunder, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder som köper Storcks produkter.
 • Leverantörer, dvs. en privatperson som är företrädare för våra leverantörer.
 • Personer som inkommer med en förfrågan/reklamation, dvs. en privatperson som in-kommer med en förfrågan/reklamation till Storck.
 • Tävlande, dvs. en privatperson som tävlar på Storcks hemsida eller genom fysiska flyg-blad/tävlingsformulär.
 • Besökare, dvs. den privatperson som besöker och använder Storcks webbplats.
4. Personuppgifter som behandlas
När du ingår ett avtal med Storck i egenskap av kund eller leverantör, om du som kund inkommit med en reklamation, är en tävlande eller är en besökare på Storck webbplats kan Storck komma att behandla de personuppgifter som du tillhandhållit Storck, vilka kan vara:

 • Namn, för och efternamn,
 • Yrkestitel,
 • Personnummer,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer,
 • Betalningsuppgifter, samt
 • IP-nummer och information om din användning av Storcks webbplats, dvs. vilken omfattning (exempelvis websidor, knappar) du använder på webbplatsen samt datum och tid för när du besöker vår webbplats.
5. Behandling av personuppgifter; Ändamål och laglig grund
5.1 Kund & leverantördt>
För att kunna ingå och hantera avtal med dig som representant för en kund eller leverantör inhämtar och behandlar Storck personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår be-handling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda person-uppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig som representant för kund eller leverantör.

Den lagliga grunden är även att behandlingen är nödvändig för Storcks berättigade intresse av att kunna marknadsföra vår verksamhet och produkter. Storcks intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig.
5.2 Person som inkommer med en reklamation eller annan förfrågan
För att kunna svara på och behandla din reklamation behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att Storck har en rättslig förpliktelse att fullfölja enligt svensk rätt.

Om du tillhandhåller personuppgifter genom att kontakta oss för en begäran, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna svara på din förfrågan. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för Storcks berättigade intresse. Storcks intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som ett svar på din förfrågan medför för dig. Om du inte bistår oss med dina personuppgifter har Stock inte möjlighet att svara på din förfrågan.
5.3 Tävlingar
För att kunna administrera tävlingar och kontakta dig för det fall du vinner behandlar vi personuppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats eller flygblad/tävlingsformulär. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för Storcks berättigade intresse av att kunna genomföra tävlingar och evenemang. Storcks intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som en tävling eller evenemang medför för dig. Om du inte bistår oss med dina personuppgifter kommer du inte ha möjlighet att medverka i tävlingar eller evenemang som erbjuds.
5.4 Användning av webbplatsen
När du besöker vår webbplats registreras tillfällig anslutningsdata (exempelvis IP-adress, cookies, senaste besökta URL, tid och datum, besöka sidor). Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig tillgång till webbplatsen. Personuppgifterna kan också behandlas och användas i pseudonymiserad form för de syften som anges i avsnitt 5.5, där behandlingen baseras på ditt samtycke. Generellt sett är det möjligt för dig att använda vår webbplats utan att behöva tillhandahålla personuppgifter nämnda i detta i detta stycke.

Om du bistår oss med personuppgifter genom att fylla ett formulär på vår hemsida kommer vi behandla personuppgifter tillhörande dig för att kunna svara på dina frågor eller marknadsföra våra tjänster till dig. Om du inte tillhandahåller personuppgifter kan det hända att du inte kan använda vissa specifika funktioner på denna webbplats. I övrigt kommer det inte att leda till några andra konsekvenser. Såvida behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar emellertid inte legitimiteten för den behandling som ägde rum fram tills återkallandet.
5.5 Analys för marknadsföring och för optimering av webbsidan (Piwik PRO)
På Storcks webbplats behandlas personuppgifter om din användning av webbplatsen genom leverantören Piwik PRO’s teknik för marknadsförings- och optimeringsändamål (Piwik PRO). Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för Storcks berättigade intresse av att kunna optimera webbplatsen och marknadsföring. För detta ändamål skapas användarprofiler från personuppgifter som anges i avsnitt 5.6 och personuppgifter om din aktivitet på webbplatsen (exempelvis vilka sidor du besöker, knappar eller liknande som du använder). Dessa personuppgifter pseudonymiseras emellertid. Användarprofilerna kommer inte innehålla eller kombineras med personuppgifter som direkt kan hänföras till dig (exempelvis namn). Storcks intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som optimering av webbplatsen och marknadsföringen medför för dig.

I samband med detta kan cookies (dvs. små textfiler som sparas på din dator) användas för att bl.a. möjliggöra igenkänning av din webbläsare. Vi efterfrågar ditt samtycke att använda cookies när du besöker vår webbplats (se avsnitt 5.6). Se vidare under avsnitt 5.6 hur du kan återkalla sådant samtycke. Vill du avaktivera cookies som används för det ändamål som beskrivs i detta avsnitt 5.5, vänligen följande anvisning.

Du kan när som helst avaktivera analysen av dina användningsuppgifter av webbplatsen med pseudonymiseringsprofiler genom Piwik PRO. Du har två alternativ att avaktivera denna behand-ling. Du kan antingen aktivera alternativet ”Do-Not-Track” i din webbläsare, eller så kan du klicka på följande länk för att ställa in en cookie som anger att du valt att inte bli bevakad av Piwik PRO:
5.6 Cookies
När du besöker vår webbplats meddelar vi dig att vår webbplats använder cookies. Cookies används för att förbättra funktionaliteten av webbplatsen och för att stödja analysen av din användning av vår webbplats (se avsnitt 5.5). Vi informerar dig också om att du med vår webbplats godkänner vår användning av cookies enligt beskrivningen i detta avsnitt 5.6 och avsnitt 5.5.

Cookies är små textfiler som skickas från en webbserver till din webbläsare och som lagras på hårddisk på din dator. Genom användningen av cookies kan vi känna igen upprepade besök ifrån dig och din dator. På detta sätt kan vi erbjuda en webbplats med bättre funktionalitet och kan till exempel utföra webbanalyser baserat på vårt berättigade intresse, som anges i avsnitt 5.5. De flesta webbläsare är inställda att acceptera cookies automatiskt.

Efter – genom nyttjande av vår webbplats – att du gett ditt samtycke till cookies, kan du när som helst återkalla ditt samtycke. För att avaktivera spårningscookies som används för analys av din användning av webbplatsen, se avsnitt 5.5. Du kan också när som helst välja att inaktivera lagring av cookies i din webbläsare och/eller ta bort cookies från din hårddisk via din webbläsarmeny. Slutligen kan du installera en plugin på din webbläsare som erbjuder möjligheten att förhindra spårning och/eller relaterade cookies
6. Överföring av personuppgifter till tredje part
Vår webbplats är hostad av AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin, Tyskland, och som i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter inhämtade via webbplatsen. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Storcks berättigat intressen. Storck förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Storck gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Storck personuppgiftsbiträde.
7. Överföring av data till länder utanför EU
För att kunna uppfylla ändamålen överför vi även dina uppgifter till mottagare utanför EU/EES om det kan säkerställas att mottagaren av uppgifterna har en adekvat skyddsnivå och att överföringen inte heller skadar andra skyddsvärda intressen. Om du har ytterligare frågor angående detta, vänligen kontakta Storck (se avsnitt 2).
8. Radering
Vi raderar dina personuppgifter så snart som insamling och behandling av personuppgifter inte längre krävs för de ändamålen och såvida det inte finns några lagliga krav för att lagra personuppgifterna.

Storck sparar uppgifter om dig som representant för en kund eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Storck personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Storck kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera even-tuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Detta gäller även för dig som kund som inkommer med en förfrågan/reklamation.

Storck sparar uppgifter om dig som tävlande innan och under tävlingen/evenemanget och under period av 12 månader efter sista dagen för tävlingen/evenemanget för att möta vårt legitima intresse av uppföljning och utvärdering av tävlingen/evenemanget samt för planering av framtida tävlingar/evenemang. Efter denna period kommer dina personuppgifter att raderas. Har du gett ditt samtycke till behandlingen och ett sådant samtycke återkallas kommer dina personuppgifter att raderas.

Storck sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar Storck dina personuppgifter snarast möjligt.
9. Datasäkerhet
Storck har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada, manipulation och obehörig åtkomst. Våra medarbetare och alla personer involverade i behandlingen är skyldiga att följa tillämpliga dataskyddslagar och hantera personuppgifter konfidentiellt. Våra medarbetare utbildas i enlighet med detta. Interna såväl som externa undersökningar försäkrar att Storck efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning.

För att skydda dina personuppgifter använder vi en säker överföringsmetod, en så kallad SSL-överföring (Secure Socket Layer). Denna igenkänns genom det tillagda s:et som står bakom http://, därav https:// eller när en grön, sluten hänglåssymbol visas i adressfältet. Genom att klicka på symbolen kan du få information om det SSL-certifikat som används. Visningen av symbolen beror på vilken webbläsare du använder. SSL-krypteringen beviljar den krypterade och fullständiga överföringen av dina personuppgifter.
10. Sociala delningsknappar
Vi inkluderar inte medvetet några sociala plugins på våra webbplatser som överför personuppgif-ter redan när webbplatsen laddas. Vår webbplats innehåller endast länkar till sociala nätverk (t.ex. Facebook och Twitter), dvs vid besök av vår webbplats överförs ingen personlig informat-ion till länkade sociala nätverk. Om du klickar på en länk till ett speciellt nätverk, är det dock möj-ligt att viss information (t.ex. webbläsarnamn) överförs till leverantörerna av det sociala nätver-ket, precis som med alla internetlänkar. Om du har ett konto i det sociala nätverket i fråga och är inloggad på ditt konto kan de direkt hänföra besöket på vår webbplats till ditt sociala mediekonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut innan du klickar på länken. Observera att vi inte har något inflytande på innehållet på de länkade webbplatserna och den databehandling som före-kommer där. Syftet och omfattningen av datainsamling, bearbetning och användning av data från de sociala nätverken samt inställningsalternativ för skydd av din integritet finns i respektive leve-rantörs dataskyddsinformation. Du hittar dem här:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
http://www.facebook.com/policy.php/

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy/

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
11. Dina rättigheter angående personuppgifter
Dataskyddslagstiftningen innehåller ett antal rättigheter avseende personuppgifter som påverkar dig som person (de så kallade registrerades rättigheter). Du har rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss samt rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och en rätt att invända mot behandling. I vilken mån du har rätt till dessa rättigheter beror på varje enskilt fall och framgår av lagstiftning. EU:s dataskyddsförordning ger dig dessutom rätten i vissa fall att överföra data (dataportabilitet). Om behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du även rätt att när som helst återkalla samtycket. Vidare har du rätt att inge klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten, vilket är Datainspektionen (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018). Om du har frågor eller klagomål avseende dataskydd till Storck, vänligen kontakta Storck direkt (se avsnitt 2).
12. Inget automatiskt individuellt beslut
Storck använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande.
13. Ändring av integritetspolicyn
Nya legala krav, affärsmässiga beslut eller teknisk utveckling kan kräva ändringar av vår integritetspolicy. Följaktligen ska denna integritetspolicy anpassas. Du kan alltid hitta den senaste versionen på vår hemsida.